TNG báo lãi đạt 45,4 tỷ đồng trong quý II, tăng 67% so với cùng kỳ

.

Doanh thu hoạt động tài chính quý II của TNG đạt 6,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức chỉ 1,25 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh 54% lên hơn 37 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 53% và 18,5%.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 887,3 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của công ty cũng tăng mạnh 50% đạt 742 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 144 tỷ đồng, tăng 41%. Kết quả, TNG báo lãi sau thuế 45,4 tỷ đồng trong quý II, tăng trưởng 67%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNG đạt 1.488 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng đến 61% và đạt 67 tỷ đồng, hoàn thành 52,8% kế hoạch năm.

Hết quý II, tổng tài sản của TNG đạt 2.869,77 tỷ đồng, tăng mạnh 29% so với số đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 55% lên 1.723 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 187 tỷ đồng lên 593,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 50% (310 tỷ đồng) lên thành 926,6 tỷ đồng.

Việc lợi nhuận quý này tăng mạnh so với cùng kỳ là do TNG đã đưa ra được mục tiêu phát huy tối đa năng lực sản xuất của nhà máy theo đúng công suất thiết kế khi lập dự án đầu tư. Bên cạnh đó, công ty thực hiện cơ cấu lại khách hàng tập trung vào các khách hàng lớn có thương hiệu và uy tín.

Đồng thời, TNG cũng gặp nhiều thuận lợi về công tác đơn hàng như tìm kiếm được các đơn hàng số lượng lớn, dòng sản phẩm phù hợp với thế mạnh công ty.

Ngọc Linh

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn